Beanie's Marina

16777 7th St. N

Lakeland, MN 55043

ph. 651-400-9383